ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ


  ระเบียบมหาเถระสมาคมว่าด้วยการร้องทุกข์พ.ศ. ๒๕๓๗
   vichai
 เมื่อ : 2008-01-28 23:32:06
แจ้งลบลบกระทู้

  จ้าววรยุทธ์
 

 เพศ :
 จำนวนโพส : 108
 สมาชิกลำดับที่ : 4302
 สถานะ :
ระเบียบมหาเถระสมาคม
ว่าด้วยการร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๓๗
-----------------
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๕๒ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ข้อ ๒ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วย การร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๐๕
ข้อ ๔ พระสังฆาธิการรูปใด ถูกบังคับบัญชาสั่งลงโทษฐานละเมิดจริยา ถ้าเห็นว่าคำสั่งลงโทษนั้นไม่เป็นธรรม ประสงค์จะร้องทุกข์ ก็ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งลงโทษขึ้นไปชั้นหนึ่ง
ข้อ ๕ ในการร้องทุกข์ ต้องทำเป็นคำร้องมีสำเนาหนึ่งฉบับ ระบุสถานที่และวันเดือนปีที่ร้องทุกข์ ชี้แจงแสดงเหตุผลหรือข้อผิดถูก แล้วลงรายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์นั้นพร้อมกับสำเนาคำสั่งลงโทษ ยื่นต่อผู้มีหน้าที่รับคำร้องทุกข์ตามความในข้อ ๔ โดยให้ส่งผ่านผู้สั่งลงโทษภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันทราบคำสั่งโทษ และให้ผู้สั่งลงโทษ ส่งคำร้องทุกข์ไปให้ผู้มีหน้าที่รับคำร้องทุกข์ภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับคำร้องทุกข์
ข้อ ๖ เมื่อผู้มีหน้าที่รับคำร้องทุกข์ได้รับคำร้องทุกข์แล้ว ให้พิจารณาสั่งการตามสมควรแก่กรณี ถ้าเห็นว่า สมควรได้รับคำชี้แจงของผู้สั่งลงโทษประกอบการพิจารณาด้วยให้ส่งสำเนาคำร้องทุกข์นั้นไปยังผู้สั่งลงโทษภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับคำร้องทุกข์เพื่อให้ชี้แจงในการสั่งลงโทษ เมื่อผู้สั่งลงโทษทำคำชี้แจงแล้ว ให้ส่งคำชี้แจงนั้นไปยังผู้มีหน้าที่รับคำร้องทุกข์ พร้อมด้วยสำเนาเอกสารอื่นๆอันเกี่ยวกับการสั่งลงโทษ ซึ่ง รับรองว่าถูกต้องถ้าจะพึงมีภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับสำเนาคำร้องทุกข์
ข้อ ๗ เมื่อผู้มีหน้าที่รับคำร้องทุกข์ได้รับคำชี้แจงตามความในข้อ ๖ วรรค ๒ แล้วให้พิจารราสั่งการต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรตั้งกรรมการพิจารณาก็ให้ตั้งกรรมการได้ไม่น้อยกว่า ๓ รูป และไม่เกิน ๕ รูป เพื่อพิจารณาเสนอความเห็น
ข้อ ๘ ในการพิจาราของคณะกรรมการนั้น จะเชิญบุคคลใดๆมาให้ถ้อยคำเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ ๙ ในการพิจารณาสั่งการของผู้รับคำร้องทุกข์ตามความในข้อ ๖ วรรคแรกต้องพิจารณาสั่งการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องทุกข์
ถ้ามีการสั่งให้ส่งคำชี้แจงของผู้สั่งลงโทษ ตามความในข้อ ๖ วรรค ๒ ต้องสั่งการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องทุกข์
แต่ถ้ามีการตั้งกรรมการพิจารณาตามความในข้อ ๗ ต้องพิจารณาสั่งการให้เสร็จสิ้นภายใน กำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันได้รับคำร้องทุกข์
ข้อ ๑๐ ให้ผู้รับคำร้องทุกข์แจ้งผลการพิจารณาชี้ขาดแก่ผู้สั่งลงโทษและให้ผู้สั่งลงโทษแจ้งแก่ผู้ร้องทุกข์ทราบภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ตนได้รับคำสั่งแจ้บงผลการพิจารณาชี้ขาดนั้น
ข้อ ๑๑ ถ้าผู้รับคำร้องทุกข์ พิจารณาสั่งการยืนตามคำสั่งของผู้สั่งลงโทษหรือเบากว่า ผู้ร้องทุกข์จะร้องทุกข์ต่อไปอีกไม่ได้ แต่ถ้าผู้รับคำร้องทุกข์พิจารณาสั่งการให้เพิ่มโทษ ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้ การพิจารณาสั่งการของผู้บังคับบัญชาชั้นนี้เป็นที่สุด
การยื่นคำร้องทุกข์ และการพิจารณาสั่งการตามความในวรรคต้น ให้นำความในข้อ ๕-๖-๗-๘ และ ข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ การร้องทุกข์ตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ถือว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะร้องทุกข์แทนกันไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗

(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประธานกรรมการมหาแถรสมาคม

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากได้มีการยกเลิกมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้อำนาจมหาเถรสมาคมตามกฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกคำสั่ง ออกประกาศมหาเถรสมาคม และมีบทบัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมดังกล่าวใหม่ตามมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงจำเป็นต้องออกระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ 
  IP : ()
ชื่อสมาชิก vichai Mail to vichai
แสดงความคิดเห็น

   dan
 เมื่อ : 2009-01-22 00:40:10   IP : (222.123.159.167)

 หน้าใหม่ไร้วรยุทธ์
 

 เพศ :
 จำนวนโพส : 1
 สมาชิกลำดับที่ : 4793
 สถานะ :
คลิ๊กที่ภาพ

การทุกข์ ใครเป็นคนรับผิดชอบและบังคับและใครมีอำนาจที่ลงโทษครับ

 

แดนสงบ
 Comment : 1
ชื่อสมาชิก dan Mail to dan
กลับขึ้นด้านบน

1


 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีเทา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีม่วง สีเหลือง
Emotions  


แทรกภาพ  
- ขนาดภาพ ห้ามเกิน 100 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
- ห้ามโพสภาพโป๊และภาพศพ
แสดงความเห็น

(โปรดใช้คำพูด ที่เหมาะสม ห้ามใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ ถากถาง หมิ่นประมาท หรือ ด่าว่าผู้อื่น สมาชิกที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมจะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที)
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ Webmaster เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


 © Copyright 2001 sansuk.com All Right Reserved.  

ระเบียบมหาเถระสมาคมว่าด้วยการร้องทุกข์พ.ศ. ๒๕๓๗